Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, «ΗΩΣ»

 

Άρθρο 1ο

Σύσταση, Έδρα

 1. Συνιστάται Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Αρχαιολόγων Ελλάδας, ΗΩΣ». Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη των Αθηνών.

2. Η «Ένωση Αρχαιολόγων Ελλάδας, ΗΩΣ» μπορεί να ιδρύει γραφεία και σε άλλα μέρη της χώρας.

 

 Άρθρο 2ο

Σκοπός

 Σκοποί της «Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας, ΗΩΣ» (στο εξής «Ένωση») είναι:

α. Η συνεισφορά στην ανάπτυξη και προώθηση της αρχαιολογικής επιστήμης, που αφορά στον ελληνικό πολιτισμό.

β. Η συμβολή στο έργο της προστασίας των αρχαιοτήτων και του περιβάλλοντος αυτών.

γ. Η ανάπτυξη της συνεργασίας με επιστημονικά ιδρύματα και φορείς ελληνικούς και ξένους για την προαγωγή της αρχαιολογικής επιστήμης και την προστασία των αρχαιοτήτων.

δ. Η προάσπιση των επιστημονικών και πνευματικών δικαιωμάτων των μελών της, καθώς και ο καθορισμός αρχών δεοντολογίας του αρχαιολογικού λειτουργήματος.

ε. Η ανάδειξη και ηθική ενίσχυση του έργου και των εν γένει νομίμων συμφερόντων των μελών της, με σκοπό την διασφάλιση κατάλληλου επιστημονικού περιβάλλοντος και όρων ανάλογων με την κοινωνική και εθνική σπουδαιότητα της αρχαιολογικής επιστήμης.

στ. Η καλλιέργεια αισθήματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της.

ζ. Η δημιουργία ενός φορέα διαλόγου, έκφρασης, ενημέρωσης και δράσης για τα θέματα του αρχαιολογικού λειτουργήματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και η διαρκής προβολή ζητημάτων για την προστασία των αρχαιοτήτων και την προάσπιση των συνταγματικών δικαιωμάτων των μελών της.

η. Η διάχυση της αρχαιολογικής παιδείας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν σχέση με την επιστήμη της αρχαιολογίας.

θ. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα θέματα προστασίας και έρευνας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει.

 

 Άρθρο 3ο

Μέσα πραγματοποιήσεως σκοπών

 Η Ένωση επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως με την:

α. Ανάπτυξη, υποστήριξη και προαγωγή του αρχαιολογικού επιστημονικού έργου.

β. Οργάνωση εκπαιδευτικών αρχαιολογικών προγραμμάτων, αρχαιολογικών συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων και διαλέξεων, οργάνωση Βιβλιοθήκης και εντευκτηρίου.

γ. Δημιουργία σχέσεων και συνεργασιών μεταξύ συγγενών φορέων ελληνικών ή της αλλοδαπής, διεθνών επιστημονικών και ακαδημαϊκών ενώσεων, δικτύων, ξένων Αρχαιολογικών Σχολών και Μουσείων.

δ. Έκδοση επιστημονικών και ενημερωτικών εντύπων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και επιστημονικής περιοδικής έκδοσης.

ε. Έκδοση βιβλίων αρχαιολογικού περιεχομένου και εν γένει συγγραμμάτων, ατομικών ή συλλογικών, καθώς και μεταφράσεων αντίστοιχων ξενόγλωσσων.

στ. Καθιέρωση και υποστήριξη προγραμμάτων υποτροφιών.

ζ. Παράσταση σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για την προαγωγή των σκοπών του σωματείου.

η. Οργάνωση προγραμμάτων για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για θέματα προστασίας και έρευνας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει.

θ. Καθιέρωση βραβείου και Βράβευση εξεχόντων Αρχαιολόγων, Ελλήνων ή ξένων, για το εν γένει έργο τους, καθώς και απλών πολιτών για την συμβολή τους στην προστασία των αρχαιοτήτων. Τούτο γίνεται μετά από πρόταση του ΔΣ στη Γενική Συνέλευση και αποφασίζεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.

 

 Άρθρο 4ο

 Η Ένωση έχει ως προς την λειτουργία της διοικητική και οικονομική αυτονομία και διέπεται μόνο από τις διατάξεις του καταστατικού και της σωματειακής νομοθεσίας. Επέμβαση άλλου σωματείου ή μελών του στην αυτονομία αυτή δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά δε θα απορρίπτεται από τα όργανα του σωματείου.

 

 Άρθρο 5ο

Μέλη

 I. Μέλη της ΈΑΕ μπορούν να γίνουν Έλληνες και αλλοδαποί αρχαιολόγοι με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για την προαγωγή της αρχαιολογικής επιστήμης που αφορά στον ελληνικό πολιτισμό, οι οποίοι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

II. Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε: α. Τακτικά, β. επίτιμα και γ. πάρεδρα

 α Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν δίπλωμα ή πτυχίο στην Αρχαιολογία , ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού ΑΕΙ, και έχουν αποδεδειγμένα σημαντική ερευνητική δραστηριότητα περί την αρχαιολογική επιστήμη, την οποία ασκούν στην Ελλάδα, ή το εξωτερικό. Δηλαδή ειδικότερα:

1. Κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα στην αρχαιολογία, ή

2. Διαθέτουν επιστημονικό έργο με αντικείμενο την αρχαιολογία, αναγνωρισμένο από την αρχαιολογική επιστημονική κοινότητα, δημοσιευμένο αυτοτελώς, ή σε επιστημονικό περιοδικό ή άλλη επιστημονική έκδοση.

Με τον όρο Αρχαιολογία νοείται η επιστημονική έρευνα και μελέτη των υλικών καταλοίπων του βίου του ανθρώπου, από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεώτερους χρόνους, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Αρχαιολογικού Νόμου 3028/2002) .

Προκειμένου να εγγραφεί κάποιος στα τακτικά μέλη της Ένωσης, καταθέτει αίτηση, η οποία συνοδεύεται από αντίγραφα τίτλων σπουδών και βιογραφικό σημείωμα.

Τριμελής επιτροπή της αυτής ειδικότητας με τον αιτούντα, οριζόμενη από το ΔΣ, το οποίο εκπροσωπείται με ένα μέλος του, εισηγείται αιτιολογημένα προς το ΔΣ για την αποδοχή, η μη της αιτήσεως εγγραφής.

Κάθε εγγραφή εγκρίνεται με απόλυτη πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 β. Επίτιμα μέλημπορούν να γίνουν επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, Έλληνες ή αλλοδαποί, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ή το εξωτερικό, με εξέχουσα προσφορά στην έρευνα, τη μελέτη, την προστασία των αρχαιοτήτων και την προαγωγή της Ένωσης.

 Η ανάδειξη των επίτιμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ή δέκα τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών της Ένωσης. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο. . Ανάκληση της ιδιότητας του επίτιμου μέλους ισχύει για τους ίδιους λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία όπως και με τα τακτικά μέλη.

 γ. Πάρεδρα μέλη μπορούν να γίνουν, μετά από αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στην αρχαιολογία, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την μελέτη, την έρευνα και την προώθηση της αρχαιολογικής επιστήμης και της Ένωσης.

 Τα πάρεδρα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, αλλά μπορούν να παρακολουθούν χωρίς ψήφο τις ΓΣ και να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών της Ένωσης, όταν δε αποκτήσουν τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό επιστημονικά προσόντα, εγγράφονται στα τακτικά μέλη κατόπιν αιτήσεώς τους, που κρίνεται κατά τον αυτό με τα λοιπά τακτικά μέλη τρόπο. Ανάκληση της ιδιότητας του παρέδρου μέλους ισχύει για τους ίδιους λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία όπως και με τα τακτικά μέλη.

III. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

IV. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.

V. Δεν μπορεί να εγγραφεί ως μέλος της Ένωσης, όποιος κατά την κρίση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου αντιστρατεύεται την ύπαρξη, τη συνοχή, τον επιστημονικό χαρακτήρα της Ένωσης, καθώς και τις άλλες αρχές που την διέπουν.

 

Άρθρο 6ο

Δικαιώματα Μελών

Τα τακτικά μέλη της Ένωσης δικαιούνται:

α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση,

β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους και να ψηφίζουν για τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.

δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών στα όργανα της Ένωσης.

ε. Να συμμετέχουν στις δραστηριότητές του.

στ. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών της Ένωσης.

ζ. Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα μετά από έγκαιρη ειδοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 Άρθρο 7ο

Υποχρεώσεις των μελών

 Τα μέλη της Ένωσης οφείλουν :

α. Να συνδράμουν στην εκπλήρωση των σκοπών του.

β. Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του.

γ. Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Ένωσης.

δ. Να καταβάλλουν το τέλος εγγραφής τους στην Ένωση, την τακτική τους συνδρομή και επίσης τυχόν έκτακτες συνδρομές.

ε. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

ζ. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

 

Άρθρο 8ο

Πειθαρχικός Έλεγχος

1. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από Τριμελή Επιτροπή Δεοντολογίας και επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις ασκείται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πειθαρχικές ποινές που είναι δυνατόν να επιβληθούν ανάλογα με τη βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος συνίσταται:

α. στην επίπληξη, β. στην προσωρινή αποβολή από την Ένωση για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους, γ. Στην οριστική του διαγραφή από την Ένωση, η οποία θα πρέπει να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.

3. Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται:

α. Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.

β. Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία, ώστε να αποκλείεται η αμερόληπτη κρίση του.

γ. Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός ενός (1) μηνός, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.

6. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

 

 Άρθρο 9ο

Διαγραφή μελών

1. Κάθε μέλος, το οποίο αντιτίθεται στις επιδιώξεις και στους σκοπούς της Ένωσης, δημιουργεί προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και η συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα της Ένωσης, διαγράφεται με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για σπουδαίο λόγο, όπως π.χ σοβαρή παραβίαση σωματειακών υποχρεώσεων, αρμόδια για την αποβολή του μέλους είναι η Γενική Συνέλευση.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφονται από την ένωση, μετά από έγγραφη ειδοποίησή τους μέλη τα οποία καθυστερούν τις συνδρομές τριών (3) ετών. Το διαγραφέν μέλος το οποίο θα καταβάλλει τις καθυστερούμενες εισφορές, επανεγγράφεται αυτοδίκαια στην Ένωση.

3. Σε κάθε περίπτωση το μέλος πρέπει να λάβει γνώση της επικείμενης αποβολής του και να κληθεί σε απολογία. Η αποβολή συντελείται με τη γνωστοποίηση της σχετικής απόφασης στο μέλος, η οποία μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι(20) ημέρες από την κοινοποίησή της. Η ανωτέρω ένσταση κατατίθεται μόνο από το αποβληθέν μέλος στην Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία μεριμνά για την εισήγηση του θέματος στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει οριστικά σχετικά με τη διαγραφή.

4. Η απόφαση διαγραφής ισχύει από την γνωστοποίησή της στο μέλος. Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για διαγραφή μέλους, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου εντός δίμηνης (2) αποσβεστικής προθεσμίας.

 

Άρθρο 10ο

Πόροι του Σωματείου

Πόροι του Σωματείου είναι:

α. Το τέλος εγγραφής των μελών, η τακτική ετήσια συνδρομή τους και οι έκτακτες εισφορές των μελών. Τα ανωτέρω ποσά καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία της Ένωσης.

γ. Δωρεές, Κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις ή χορηγίες προς την Ένωση καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη. Οι ανωτέρω εισπράξεις δεν γίνονται δεκτές εάν υποχρεώνουν την Ένωση σε ενέργειες που είναι αντίθετες στους σκοπούς της.

 

 Άρθρο 11ο

Οικονομική Διαχείριση

1. Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. ‘Έως ότου εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.

3. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.

4. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Σωματείου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η διάθεση των κεφαλαίων της Ένωσης γίνεται μόνο κατόπιν δικαιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρείται στα πρακτικά του, υπέρ των σκοπών του. Ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.

 

Άρθρο 12ο

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο. Επιλαμβάνεται και αποφασίζει για όλα τα θέματα της Ένωσης, που περιλαμβάνονται στο Καταστατικό ή που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και δικαιούται να τα ανακαλεί οποτεδήποτε σύμφωνα με το νόμο.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί εγγράφως από το ένα τέταρτο των τακτικών οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή την Ελεγκτική Επιτροπή. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απλή απόφασή του και χωρίς να προβεί στην εξέταση της σπουδαιότητας των θεμάτων, πρέπει υποχρεωτικά να καλέσει τα μέλη της Ένωσης σε Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα ημερολογιακό μήνα. Διαφορετικά, την Γ.Σ. συγκαλεί η Εξελεγκτική Επιτροπή, και εάν αυτή αρνηθεί, συγκαλείται από τους αιτούντες.

4. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Τα θέματα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

 

Άρθρο 13ο

Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται το ήμισυ(1/2) πλέον ενός των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών.

2. Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει έγκυρα μόνο για τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

3. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των παρόντων μελών. Στην περίπτωση όμως που η απόφαση αφορά στη μεταβολή του σκοπού απαιτείται συναίνεση όλων των εγγεγραμμένων μελών (οι απόντες συναινούν εγγράφως) ενώ για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του σωματείου απαιτείται απαρτία των μισών τουλάχιστον εγγεγραμμένων μελών και πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

4. Η συμμετοχή στις ψηφοφορίες με εξουσιοδότηση δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται όμως οι ψηφοφορίες για την εκλογή συλλογικών οργάνων να γίνονται με συστημένη επιστολή προς την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα αποστέλλεται μέχρι την ημέρα των εκλογών.

5. Αν όλα τα μέλη συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών.

6. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι να διαπιστωθεί απαρτία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια εκλέγεται με ανάταση χειρός ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, που δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της και ο Γραμματέας επιμελείται τη σύνταξη και την καθαρογραφή των πρακτικών, τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.

8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

9. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρη, αν αντιβαίνει στο νόμο ή στο καταστατικό και την ακυρότητα κηρύσσει το Δικαστήριο μετά από άσκηση αυτοτελούς αγωγής.

10. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι:

 α. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

β. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.

γ. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.

δ. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Στ. Η εκλογή Επιτροπής Δεοντολογίας.

στ. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.

ζ. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.

η. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

θ. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ι. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.

ια. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.

ιβ. Η διάλυση και η μεταβολή του σκοπού του Σωματείου.

 

 Άρθρο 14ο

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Η Ένωση διοικείται από εφταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρείς Συμβούλους.

2. Τα μέλη του είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών με τρεις (3) αναπληρωτές τους.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται να είναι τριετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέας διοικήσεως και οπωσδήποτε όχι πάνω από ένα (1) μήνα εκτός εάν λόγω ανυπέρβλητου κωλύματος δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.

4. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπούν αφενός το σωματείο στις σχέσεις τους με τους τρίτους και αφετέρου εκτελούν τις αποφάσεις των μελών και γενικά επιμελούνται των υποθέσεων του σωματείου. Είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.

7. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλος. Το ίδιο ισχύει και για τον Γενικό Γραμματέα.

8. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

9. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

Σε περίπτωση που παραιτηθούν τέσσερα (4) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνουν, ως προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, τα εναπομείναντα μέλη που φροντίζουν για τη διενέργεια αρχαιρεσιών.

10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.

 

Άρθρο 15ο

Συγκρότηση σε σώμα

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, μετά την εκλογή τους, από την αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση και συγκροτούνται σε Σώμα.

 

Άρθρο 16ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Διοικεί το Σωματείο και μεριμνά για τη δράση του.

β. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

γ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

δ. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.

ε. Αποφασίζει την εγγραφή νέων μελών και επιβάλλει πειθαρχικές ποινές.

στ. Εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών

ζ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

η. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα.

θ. Ορίζει Επιτροπές από τα μέλη του Σωματείου, στις οποίες ανατίθεται ή μελέτη και η διεκπεραίωση διαφόρων θεμάτων που αφορούν την Ένωση ( Επιστημονικά θέματα, Δημόσιες σχέσεις, κά.)

 

 Άρθρο 17ο

Αρμοδιότητες Προέδρου

α. Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

β. Εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον των Διοικητικών και Δικαστικών αρχών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

δ . Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου: Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές, τα εντάλματα εισπράξεων και κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.

 

 Άρθρο 18ο

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας:

α. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης καθώς και φυλάσσει τα πρακτικά της Εφορευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

β. Φυλάσσει τη σφραγίδα

γ. Φροντίζει για την αλληλογραφία της Ένωσης υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.

δ. Επιμελείται του μητρώου μελών.

 

 Άρθρο 19ο

Αρμοδιότητες Ταμία

α. Ο Ταμίας έχει τη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης.

β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

γ. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο Ταμιευτήριο.

δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ό,τι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου. Στο τέλος δε κάθε χρόνου συντάσσει τον Γενικό Απολογισμό.

ε. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

στ. Μπορεί να αναθέτει την είσπραξη ή την πληρωμή των τρεχόντων εσόδων και εξόδων σε υπάλληλο ή μέλος της Ένωσης που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 20ο

Επιτροπή Δεοντολογίας

1. Αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες της Ένωσης.

2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, επιλαμβάνεται περιπτώσεων αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς των μελών και εισηγείται σχετικά.

 

Άρθρο 21ο

Εκλογή

1. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, ή της Επιτροπής Δεοντολογίας, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

2. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή των ενδιαφερομένων μελών.

3. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συνδέσμου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.

 

Άρθρο 22ο

Ελεγκτική Επιτροπή

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τρία (3) μέλη και τρεις (3) αναπληρωτές τους.

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενικής Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

 

Άρθρο 23ο

Τροποποίηση καταστατικού

1. Η Ένωση μπορεί να τροποποιήσει το Καταστατικό με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Για την τροποποίηση απαιτείται παρουσία των μισών τουλάχιστον εγγεγραμμένων μελών και λήψη απόφασης από την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών, μετά από μυστική ψηφοφορία.

3. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

 

Άρθρο 24ο

Εσωτερικοί Κανονισμοί

Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της κοινοποιήσεώς τους στα μέλη της Ένωσης και ανάρτησή τους.

 

 Άρθρο 25ο

Διάλυση Σωματείου

1. Η διάλυση της Ένωσης αποφασίζεται αποκλειστικά από τη Γενική Συνέλευση με παρουσία τουλάχιστο των μισών εγγεγραμμένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

2. Αυτοδικαίως διαλύεται η Ένωση όταν τα μέλη μείνουν λιγότερα από δέκα.

3. Την διάλυση του Σωματείου μπορεί να προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών.

4. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί η Ένωση για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.

 

Aρθρο 26ο

Τύχη Περιουσίας του Σωματείου

Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση διάλυσής του, η περιουσία του και το αρχείο του περιέρχονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

 

Άρθρο 27ο

Σφραγίδα –Σήμα

1. Η Ένωση έχει σφραγίδα στην οποία αναγράφεται το έτος ίδρυσης του Σωματείου, η επωνυμία του και η έδρα του και έχει ως έμβλημα παράσταση κεφαλής Ηούς.

2. Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

 

 Άρθρο 28ο

Βιβλία του Σωματείου

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι υποχρεωτικά:

α. Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.

β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών.

ε. Βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου.

 

Άρθρο 29ο

Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να γίνει το βραδύτερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία αναγνωρίσεως του Σωματείου, καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου θα εκτελεί επταμελής προσωρινή Διοίκηση το οποίο θα συγκροτήσουν με απόφασή τους οι ιδρυτές.

 

Άρθρο 30ο

Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στην Αθήνα και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Αθήνα, 02-07-2009 

Επικοινωνηστε

επικοινωνείτε μέσω e-mail

ή από την Φόρμα Επικοινωνίας

Εισοδος