Συνοπτικά Συμπεράσματα Ημερίδας της Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας, «ΗΩΣ»

 

Στις 9 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ημερίδα που διοργάνωσε η Ενωση με θέμα «Αρχαιολογική Έρευνα και Διαχείριση του αρχαιολογικού υλικού», στην οποία συμμετείχαν περίπου 120 άτομα, πάρα πολλοί από τους οποίους ήσαν νέοι.

 Ολες οι εισηγήσεις προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον, η συζήτηση που ακολούθησε εμβάθυνε στα θέματα, και κατέστη σαφές ότι πολλά από αυτά θα πρέπει να εξετασθούν αναλυτικά σε μελλοντικές ανάλογες Ημερίδες.

Ακολουθεί μία πρώτη σύνοψη των συμπερασμάτων από τις ομιλίες και τις επι μέρους συζητήσεις.

 • « Και αυτά αρχαία είναι». Η επιστήμη της Αρχαιολογίας πρέπει να υπερβεί τις προκαταλήψεις, ότι είναι μόνο ιστορία της Τέχνης και να δημιουργηθόυν Πρωτόκολλα Δεοντολογίας που να περιλαμβάνουν τα κατάλοιπα όλων των περιόδων και όλα τα είδη των αρχαιολογικών ευρημάτων. Στα Πανεπιστήμια πρέπει να διδάσκονται όλες οι περιόδοι της προϊστορικής Αρχαιολογιας, προκειμένου να δημιουργηθούν καταρτισμένοι και ευαίσθητοι αρχαιολόγοι στην προστασία και μελέτη των παλιαολιθικών ευρημάτων.
 • Είναι πλέον απαραίτητη η συνεργασία με σαφείς όρους, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και Πανεπιστημίων για την διενέργεια και δημοσίευση σωστικών ανασκαφών.
 • Τα Μεγάλα δημόσια εργα που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία 20ετ'ια συνέβαλαν όχι μόνο στην αποκάλυψη σημαντικών αρχαιοτήτων, αλλά και στην ανάδειξη πολλών αρχαίων θέσεων και μεμονωμένων μνημείων, καθώς και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.
 • Είναι ανάγκαίο να τήρούνται αυστηροί κανόνες κατά την χωροθέτηση Μεγάλων Εργων, δηλαδή να αποφεύγεται η κατασκευή τους εντός αρχαιολογικών χώρων, όπου η ύπαρξη αρχαίων είναι βέβαιη, καθώς και για την διενέργεια των ανασκαφών που προκαλούνται, και την διαχείριση των ευρημάτων κινητών και ακινήτων.
 • Προβλήθηκε η κοινωνική-παιδευτική, αλλά και οικονομική- αναπτυξιακή σημασία του έργου της ανάδειξης και διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
 • Είναι ανάγκη να θεσπισθούν κανόνες δεοντολογίας και νομοθετικές ρυθμίσεις για την άσκηση του αρχαιολογικού έργου ( ανασκαφές, συντήρηση-ανάδειξη, μελέτη-δημοσίευση).
 • H πρόταση του κ. D. Rupp για εμπλοκή εξωθεσμικών παραγόντων στις ανασκαφές κρίθηκε όχι ορθή, αντίθετα αυτό μπορεί να γίνει σε προληπτικές (προανασκαφικές) εργασίες και μετανασκαφικές.
 • Πρέπει να μειωθούν οι λεγόμενες «συστηματικές» ανασκαφές μελών των πανεπιστημίων, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και άλλων και να γίνει συστηματική προστασία και διατήρηση και τμημάτων άσκαφτων για επανεξέταση από αρχαιολόγους των νεωτέρων γενεών
 • Εκτέθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν ως προς την πρόσβαση σε αρχαιολογικό υλικό που φυλάσσεται σε Μουσεία των Εφορειών Αρχαιοτήτων, από τους αρχαιολόγους που δεν ανήκουν στην Υπηρεσία, παρά τις δυνατότητες που παρέχει το νομοθετικό και διοικητικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα έγινε λόγος για τις παλαιές σωστικές ανασκαφές που δεν έχουν δημοσιευτεί και για τους τρόπους αποδέσμευσης και διάθεσής τους προς μελέτη, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια .
 • Το ίδιο θέμα προσεγγίστηκε από την πλευρά της Υπηρεσίας, με σκέψεις για τις εγγενείς δυσκολίες παροχής διευκολύνσεων στην έρευνα (ακατάγραφο υλικό, έλλειψη χώρου κ.ά.) και για την καλύτερη συνεργασία με τα πανεπιστήμια .
 • Είναι πολλαπλά χρήσιμη η υιοθέτηση νέων εργαλείων και υποδειγμάτων ψηφιακής διαχείρισης επιστημονικών πληροφοριών, (τεκμηρίωση, επεξεργασία και διαχυση), σχετικών με τις αρχαιότητες και η δημιουργία ελληνικού Jstor.
 • Παρουσιάστηκαν περιπτώσεις διεπιστημονικής και διεθνούς συνεργασίας σε ερευνητικά προγράμματα στην Κρήτη, που μαρτυρούν τις πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης της έρευνας και διάδοσης της νέας γνώσης, μέσω και των νέων εργαλείων της τεχνολογίας .
 • Η συντηρήτρια κ. Μωραϊτου επισήμανε ορθά, ότι προκειμένου να συντηρηθούν τα χιλιάδες ασυντήρητα αρχαία, πρέπει το έργο αυτό να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
 • Λόγω της περιορισμένης συμμετοχής αρχαιολόγων με ειδίκευση στη βυζαντινή περίοδο, η Ημερίδα επικεντρώθηκε κυρίως στις προϊστορικές και κλασικές αρχαιότητες και ειδικά σε ανασκαφικό υλικό. Σε επόμενη συνάντηση θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα της διαχείρισης και της δημοσίευσης των ιστάμενων, κυρίως βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων, καθώς και κινητών μνημείων της ίδιας εποχής.

Επικοινωνηστε

επικοινωνείτε μέσω e-mail

ή από την Φόρμα Επικοινωνίας

Εισοδος